Algemene voorwaarden 52Wekenfeest

VERSIE MEI 2021 / op de website geplaatst op 27-07-2023

Deze Algemene voorwaarden zijn van 52Weken Feest gevestigd en kantoorhoudende te (4007RA) Tiel, aan het
Boezem 55 aldaar, KvK 90730860, aan te merken als gebruiker van deze
voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail:
info@52wekenfeest.nl. Telefoonnummer: +31 6 11004804

Artikel 1. Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter,
verstaan onder:

Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;

AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

B2B-levering, elke levering van producten en/of diensten door 52WekenFeest.nl aan een
onderneming en/of (rechts)persoon, die handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Bedenktijd’, de termijn van 14 dagen waarbinnen een Consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;

Consument’, een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dienst’, een specifieke dienst die 52WekenFeest.nl met de Wederpartij overeenkomst, zoals
omschreven in de Overeenkomst of een offerte;

Duurovereenkomst’, de Overeenkomst betreffende regelmatige leveringen van
producten door 52WekenFeest.nl. waarbij vooraf de tijdstippen van levering aan en de af te nemen
producten door de Wederpartij in de tijd zijn gespreid;

Duurzame gegevensdrager’, Alle hulpmiddelen, waaronder ook e-mail, die de
Wederpartij in staat stellen om informatie, aan haar persoonlijk gericht, op te slaan,
zodat deze informatie op een later tijdstip geraadpleegd kan worden, zonder dat de
opgeslagen informatie gewijzigd kan worden.

Herroepingsrecht’, de mogelijkheid voor een Consument om binnen de Bedenktijd
af te zien van de Overeenkomst;

Overeenkomst’, de tussen 52WekenFeest.nl en Wederpartij gesloten Overeenkomst of
Overeenkomst op afstand, die door het plaatsen van een bestelling via het formulier
op de website, het sturen van een e-mail of het verzenden van een WhatsApp bericht
en/of sms-bericht wordt gesloten;

Partijen’, 52WekenFeest.nl, de Consument en/of de Wederpartij;

Wederpartij’, de Consument of een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met wie
de 52WekenFeest.nl een Overeenkomst sluit

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
bestelbevestigingen, offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten die worden
gedaan en/of gesloten door 52WekenFeest.nl, alsmede op elke gesloten Overeenkomst op afstand
tussen 52WekenFeest.nl en Consument.

2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene
voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering
van het in artikel 10, 14, 17, 21, 23 en 27 van deze Algemene voorwaarden
bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

2.3. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene-, dan
wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door 52WekenFeest.nl van de
hand gewezen.

2.4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten, dan worden deze Algemene
voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij beschikbaar
gesteld. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt
de Wederpartij de mogelijkheid geboden om de Algemene voorwaarden bij 52WekenFeest.nl in te zien, dan wel worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan de Wederpartij
toegezonden.

2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, dan worden de
Algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voor het sluiten van de
Overeenkomst langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking gesteld
en wel op zo een wijze dat de Wederpartij de Algemene voorwaarden eenvoudig op
kan slaan op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit gezien omstandigheden
redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij in de gelegenheid gesteld om
via elektronische weg van de Algemene voorwaarden kennis te nemen, dan wel
worden de Algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op een
andere wijze aan de Wederpartij toegezonden.

2.6. Indien naast deze Algemene voorwaarden ook nog specifieke product-,
leverings- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn de leden 4 en 5 van
dit artikel overeenkomstig van toepassing. In het geval dat zulke voorwaarden
tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van de Algemene voorwaarden, dan kan
een Consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling(en) die voor hem
het meest gunstig is/zijn.

2.7. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.8. Indien 52WekenFeest.nl stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te
eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het
feit dat 52WekenFeest.nl de Algemene voorwaarden soepel toepast.

2.9. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekortdoen beslist 52WekenFeest.nl.
Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene
voorwaarden.

2.10. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de
nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden
vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht
wordt genomen.

2.11. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te
worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van 52WekenFeest.nl zijn vrijblijvend. Een door 52WekenFeest.nl verzonden offerte is tot zeven dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt 52WekenFeest.nl zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Een aanbod of offerte bedoeld voor een Consument bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving van de producten en/of diensten is zo goed als mogelijk voldoende
gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod of de offerte door de
Consument mogelijk te maken. Mocht 52WekenFeest.nl in het aanbod of de offerte gebruik maken van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten.

3.3. Elk aanbod en/of elke offerte uitgebracht aan een Consument bevat alle
benodigde informatie voor de Consument waaruit hij duidelijk op kan maken wat zijn
rechten en verplichtingen zijn, die voortvloeien uit de aanvaarding van het aanbod of
de offerte.

3.4. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of
offerte opgenomen aanbod dan is 52WekenFeest.nl daaraan niet gebonden.

3.5. 52WekenFeest.nl kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de
Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren
te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.

3.6. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, gages en/of tarieven gelden niet
automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.

3.7. De Wederpartij gaat akkoord met het feit dat 52WekenFeest.nl meteen na aanvaarding van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst aanvangt met eventuele
werkzaamheden.

Artikel 4 De Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst tussen 52WekenFeest.nl en de Wederpartij komt, onder voorbehoud van
het in lid 2 van dit artikel bepaalde, tot stand op het moment dat de Wederpartij het
aanbod of de offerte van 52WekenFeest.nl aanvaardt en voldoet aan alle door 52WekenFeest.nl gestelde
voorwaarden.

4.2. 52WekenFeest.nl behoudt zich het recht voor om, binnen alle wettelijke kaders en regelgeving daaromtrent, zich op de hoogte te stellen van het betaalgedrag, dan wel de
kredietwaardigheid van de Wederpartij om te bezien of de Wederpartij aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook behoudt 52WekenFeest.nl zich het recht voor overige feiten en factoren na te gaan die van belang zijn voor het verantwoord aan gaan van
een Overeenkomst met de Wederpartij. Indien 52WekenFeest.nl na uitvoering van bovenstaand
onderzoek gegronde redenen heeft om geen Overeenkomst aan te gaan met de
Wederpartij, dan is 52WekenFeest.nl gerechtigd om een bestelling en/of aanvraag van de
Wederpartij te weigeren of om hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

4.3. Wanneer de Wederpartij het aanbod of de offerte van 52WekenFeest.nl langs elektronische
weg heeft aanvaardt, dan bevestigt 52WekenFeest.nl de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. Voor een Consument geldt dat zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door 52WekenFeest.nl is bevestigd, deze de Overeenkomst
kan ontbinden.

4.4. 52WekenFeest.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen, zodat er sprake
is van een beveiligde omgeving met veilige elektronische overdracht van data,
waarbinnen op elektronische wijze een Overeenkomst tot stand kan komen en
waarbinnen veilig betaald kan worden op elektronische wijze.

4.5. Bij levering aan een Consument zal 52WekenFeest.nl de hierna genoemde informatie schriftelijk, dan wel op een wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meezenden:

– De contactinformatie van 52WekenFeest.nl, zodat de Consument in geval van een klacht
contact kan opnemen met 52WekenFeest.nl;
– De voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht, dan wel een
uitsluiting daarvan;
– De prijs inclusief eventuele belastingen, kosten van aflevering, wijze van
betaling, wijze van levering en uitvoering van de Overeenkomst, almede de
informatie met betrekking tot (kwaliteit)garantie en eventuele aanvullende
service na aankoop;
– Indien de Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar of van
onbepaalde duur is, de vereisten voor opzegging;
– Het modelformulier voor herroeping.

4.6. Wanneer de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan geldt al het in
het vorige lid gestelde slechts voor de eerste levering

Artikel 5 Herroepingsrecht, uitsluiting daarvan en verplichtingen van de
Consument

5.1. Het Herroepingsrecht geldt niet in geval van B2B-leveringen.

5.2. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten die na levering door 52WekenFeest.nl definitief zijn vermengd met andere producten.

5.3. Het Herroepingsrecht geldt niet voor (geopende)producten waarvan de
verzegeling van het product zelf is verbroken en die om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden.

5.4. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten die een beperkte houdbaarheid
hebben.

5.5. Het Herroepingsrecht geldt niet voor producten waarvan de inkoopprijs en/of
verkoopprijs onderhavig is aan schommelingen op de financiële markt, binnen de
Bedenktermijn, waar 52WekenFeest.nl geen invloed op uit kan oefenen.

5.6. Het Herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten, na volledige
uitvoering van de dienst.

5.7. Het Herroepingsrecht geldt niet voor Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens
een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door 52WekenFeest.nl
worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van
een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
digitale inhoud en/of diensten af te nemen.

5.8. Het Herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de Consument
vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

5.9. Het Herroepingsrecht geldt niet voor De levering van digitale inhoud anders
dan op een materiële drager.

5.10. De Consument kan na aankoop van producten die niet uitgesloten zijn van het
Herroepingsrecht, gedurende een Bedenktijd van 14 dagen, zonder opgaaf van
redenen de Overeenkomst ontbinden. Het is 52WekenFeest.nl toegestaan om de Consument te vragen naar de reden van de ontbinding, echter mag 52WekenFeest.nl de Consument niet dwingen om de reden(en) te vermelden.

5.11. De in het vorige lid genoemde Bedenktijd gaat in op de dag na levering van de
producten of start van de dienstverlening door 52WekenFeest.nl.

5.12. Gedurende de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking daarvan. De Consument zal het product slechts uitpakken
of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de eventuele
werking van het product vast te stellen, zoals in het maatschappelijk verkeer
gebruikelijk is.

5.13. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van het gebruik wat de omschrijving in het vorige lid te buiten gaat.

5.14. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht dan
doet hij dit binnen de Bedenktijd en maakt hij daar binnen de bedenktijd melding van
bij 52WekenFeest.nl middels het in bijlage I bij de Algemene voorwaarden bijgesloten
meldingsformulier of op een andere duidelijke, ondubbelzinnige wijze.

5.15. De Consument kan wanneer hij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht het
product / de producten retourneren aan:

52WekenFeest.nl
Boezem 55 4007 RA Tiel

5.16. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Consument.
Indien de 52WekenFeest.nl het product / de producten op dient te halen dan wordt er minimaal € 30,00 aan transportkosten in rekening gebracht, afhankelijk van de afstand.

5.17. De bewijslast voor het tijdig en op een juiste manier gebruikmaken van het
Herroepingsrecht ligt volledig bij de Consument.

5.18. Wanneer de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht dan worden
alle tussen de Consument en 52WekenFeest.nl gesloten Overeenkomsten van rechtswege
ontbonden

Artikel 6 Verplichtingen van 52WekenFeest.nl bij Herroeping

6.1. Indien 52WekenFeest.nl de melding van herroeping door de Consument via elektronische weg mogelijk maakt, stuurt 52WekenFeest.nl na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de Consument.

6.2. De Consument ontvangt binnen 30 dagen na het melden van de herroeping zijn
aankoopbedrag terug. 52WekenFeest.nl mag de terugbetaling opschorten totdat de Consument het product geretourneerd heeft.

6.3. De terugbetaling van het aankoopbedrag door 52WekenFeest.nl geschied te allen tijde per
bank.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. Alle diensten die door 52WekenFeest.nl worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten
zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een
resultaatverplichting bevatten.

7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft 52WekenFeest.nl het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
52WekenFeest.nl is echter voor een tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. 52WekenFeest.nl is door
de Wederpartij gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden
namens de Wederpartij te aanvaarden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407
lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3. 52WekenFeest.nl baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de
Wederpartij verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en
gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij is
gehouden 52WekenFeest.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst.

7.4. De Wederpartij is ook gehouden alle informatie en gegevens, welke 52WekenFeest.nl volgens zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig
op de door 52WekenFeest.nl gewenste wijze ter beschikking te stellen aan 52WekenFeest.nl. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van de Wederpartij.

7.5. 52WekenFeest.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 52WekenFeest.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte gegevens, die onjuist en/of onvolledig
blijken te zijn.

7.6. Indien informatie en/of een zaak die 52WekenFeest.nl nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden niet of niet tijdig wordt geleverd, dan heeft 52WekenFeest.nl het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hier eventueel
door worden gemaakt komen voor rekening van de Wederpartij.

7.7. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst en/of zaak door 52WekenFeest.nl
wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de Wederpartij alle door 52WekenFeest.nl gevraagde informatie aan 52WekenFeest.nl
heeft verstrekt en als aan alle voorwaarden, die door 52WekenFeest.nl in de opdrachtbevestiging
worden gesteld, door de Wederpartij is voldaan.

7.8. 52WekenFeest.nl meldt uitdrukkelijk in de door hem gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging welke werkzaamheden zullen worden verricht. Na het tot stand komen van de Overeenkomst zal 52WekenFeest.nl niet meer werkzaamheden uitvoeren dan is overeengekomen.

7.9. Indien 52WekenFeest.nl een optreden als zanger verzorgt dan worden de werkzaamheden
van 52WekenFeest.nl volgens eigen inzicht uitgevoerd, De Wederpartij heeft op geen enkele wijze invloed op c.q. zeggenschap over de manier waarop 52WekenFeest.nl de werkzaamheden
uitvoert. 52WekenFeest.nl heeft dan de volledige artistieke vrijheid om op te treden volgens eigen
inzicht. Voor het overige zal 52WekenFeest.nl bij het uitvoeren van de Overeenkomst waar
mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de Wederpartij, mits dit naar
zijn oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.

7.10. Met betrekking tot alle optredens van 52WekenFeest.nl dient de Wederpartij zich ook te houden aan de hospitality- en technische rider van 52WekenFeest.nl, deze zullen respectievelijk
als bijlagen bij de Overeenkomst worden bijgesloten

Artikel 8 Prijzen

8.1. Prijzen van in een aanbod genoemde producten en/of diensten worden
gedurende de geldigheid van het aanbod niet door 52WekenFeest.nl verhoogd, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van verhoging van het wettelijke Btw-tarief,
valutawijzigingen en/of een tussentijdse prijsverhoging van een leverancier van 52WekenFeest.nl.

8.2 Alle door 52WekenFeest.nl aangeboden producten en/of diensten waarvan de prijzen
onderhevig zijn aan schommelingen en waar 52WekenFeest.nl geen invloed op heeft, kunnen met variabele prijzen aangeboden worden. Wanneer een prijs variabel is zal 52WekenFeest.nl dit in het aanbod vermelden.

8.3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na totstandkoming van de Overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of
bepalingen, valutawijzigingen en/of een tussentijdse prijsverhoging van een
leverancier van 52WekenFeest.nl.

8.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zijn
te allen tijde toegestaan.

8.5. Voor de Consument geldt dat hij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op
te zeggen tegen de dag waarop de in het vorige lid genoemde prijsverhoging ingaat,
behalve als:
– Er in de overeenkomst staat dat levering door 52WekenFeest.nl later dan drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– De verhoging een gevolg is van een op 52WekenFeest.nl rustende verplichting volgens de wet of een van de andere redenen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel;
– 52WekenFeest.nl bereid is om de overeenkomst alsnog uit te voeren voor het eerste
overeengekomen bedrag.

8.6. Alle door 52WekenFeest.nl aan de Consument genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

8.7. Alle door 52WekenFeest.nl genoemde prijzen met betrekking tot B2B-leveringen zijn exclusief BTW.

8.8. Gages voor optredens bestaan uit een vooraf overeengekomen vast bedrag, de
zogenaamde uitkoopgage.

8.9. Alle gages voor optredens zijn exclusief btw en buma/stemra. De Wederpartij is
zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de buma/stemra.

8.10. Alle gages voor optredens zijn inclusief eventuele verschuldigde premies
sociale verzekeringen en belasting.

8.11. 52WekenFeest.nl is te allen tijde gerechtigd om de kosten voor werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen of de kosten voor extra gemaakte uren die
buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij de Wederpartij.

8.12. Extra kosten die het gevolg zijn van door de Wederpartij gewenste wijzigingen
in de oorspronkelijke Overeenkomst, zullen door 52WekenFeest.nl bij de Wederpartij in rekening
worden gebracht.

8.13. Te allen tijde is 52WekenFeest.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen, uurtarieven, honoraria en/of gages te wijzigen.

8.14. 52WekenFeest.nl is gerechtigd om periodiek te factureren

Artikel 9 Betaling door de Consument

9.1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen dient de Consument alle
verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn. Indien er geen bedenktermijn geldt voor de Consument dient deze
alle verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te
voldoen.

9.2. 52WekenFeest.nl kan de Consument om een aanbetaling vragen van maximaal 50%.

9.3. 52WekenFeest.nl biedt de Consument op de website verschillende betalingsmogelijkheden
aan. Het staat de Consument vrij om voor een betalingsmethode te kiezen waarbij
het gehele factuurbedrag ineens per vooruitbetaling wordt voldaan.

9.4. Het is 52WekenFeest.nl toegestaan om voor sommige betalingsmethoden meerkosten in
rekening te brengen. 52WekenFeest.nl zal de Consument hierop attenderen.

9.5. De Consument is verplicht om onjuistheden in de door hem aan 52WekenFeest.nl verstrekte
betaalgegevens of in vermelde betaalgegevens onverwijld aan 52WekenFeest.nl te melden.

9.6. Indien de Consument niet tijdig heeft betaald is 52WekenFeest.nl gerechtigd, nadat hij de Consument minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder
nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan de Consument de
wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening.

9.7. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in
en buiten rechte) voor rekening van de Consument. In ieder geval is de Consument
incassokosten verschuldigd

Artikel 10 Betaling bij B2B-leveringen

10.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te
geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door 52WekenFeest.nl aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden
factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op.

10.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald binnen de daarvoor geldende termijn is
52WekenFeest.nl gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur
aan De Wederpartij de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van
algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.

10.3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar
betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in
en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij
incassokosten verschuldigd.

10.4. 52WekenFeest.nl heeft het retentierecht op alle zich onder hem bevindende goederen/zaken,
tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij aan 52WekenFeest.nl verschuldigd is
heeft voldaan.

10.5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de
eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan.

10.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
Wederpartij zijn alle vorderingen van 52WekenFeest.nl op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens 52WekenFeest.nl direct opeisbaar.

10.7.52WekenFeest.nl kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 52WekenFeest.nl kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de
opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.8. Indien een Overeenkomst met meerdere (Weder)partijen is gesloten, dan is
iedere (Weder)partij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van
de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

10.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op 52WekenFeest.nl te verrekenen.

10.10. De door 52WekenFeest.nl gehanteerde betalingstermijn jegens zijn crediteuren bedraagt 60 dagen

Artikel 11 Betaling van optredens

11.1. Naast hetgeen in artikel 9 en 10 is bepaald geldt voor betalingen van optredens
het volgende.

11.2. De overeengekomen gage dient uiterlijk vijf dagen voor de boekingsdatum aan
UG te zijn voldaan.

Artikel 12 Conformiteit en garantie

12.1. 52WekenFeest.nl garandeert dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde kwaliteitseisen, specificaties,
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, alsmede alle, tijdens het tot
stand komen van de Overeenkomst, geldende wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

12.2. Een door 52WekenFeest.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie, zal nooit de wettelijke rechten en vorderingen beperken, die de Consument
op grond van de gesloten Overeenkomst tegen 52WekenFeest.nl kan doen (laten) gelden indien
52WekenFeest.nl is tekortgeschoten in zijn deel van de Overeenkomst.

12.3. De houdbaarheid van alle door 52WekenFeest.nl geleverde producten staat vermeld op het product zelf, dan wel vermeld bij de omschrijving op de website.

Artikel 13 Opzegging en verlenging met betrekking tot een duurovereenkomst
met de Consument

13.1 Een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld
afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

13.2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld
afleveren van producten en/of diensten kan door de Consument te allen tijde worden
opgezegd tegen het einde van de bepaalde duur met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.

13.3. Indien een Overeenkomst een duur heeft van langer dan één jaar is de
Consument gerechtigd om na dit jaar te allen tijde de Overeenkomst op te zeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de opzegging geacht
wordt in strijd te zijn met de redelijkheid en billijkheid.

13.4. De opzegging dient schriftelijk aan 52WekenFeest.nl te worden gedaan.

13.5. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het geregeld
afleveren van producten en/of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd.

Artikel 14. Opschorting en opzegging

14.1 52WekenFeest.nl is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten,
indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar
verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van 52WekenFeest.nl om schadevergoeding te vorderen.

14.2 Overeenkomsten met betrekking tot B2B leveringen kunnen slechts tussentijds
worden opgezegd met instemming van 52WekenFeest.nl en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

14.3 De Wederpartij, niet zijnde een Consument is niet gerechtigd de Overeenkomst
enkelzijdig op te zeggen. Indien deze Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds
opzegt, is deze Wederpartij schadeplichtig jegens 52WekenFeest.nl. In ieder geval valt onder
geleden schade, niet uitsluitend, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct
opeisbaar.

14.4 52WekenFeest.nl is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van 52WekenFeest.nlkomt, die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

14.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of
faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het 52WekenFeest.nl vrij om de vOvereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige
verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van 52WekenFeest.nl op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

14.6. Indien de Wederpartij niet binnen één maand na opschorting van de (verdere)
uitvoering van de Overeenkomst door 52WekenFeest.nl, alle openstaande vorderingen heeft voldaan, is 52WekenFeest.nl gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De
Wederpartij is dan nog steeds gehouden om alle openstaande vorderingen aan 52WekenFeest.nl
te voldoen.

Artikel 15 Levering

15.1. 52WekenFeest.nl neemt de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen en de beoordeling van aanvragen gedaan door
de Wederpartij.

15.2. De levertijd tussen 52WekenFeest.nl en de Wederpartij gaat eerst in na betaling van de door
52WekenFeest.nl verzonden factuur door de Wederpartij.
15.3. Opgegeven levertijden gelden altijd als een indicatie en/of bij benadering en
kunnen nooit gelden als een fatale termijn.

15.4. Door 52WekenFeest.nl opgegeven levertijden zijn altijd gebaseerd op de
werkomstandigheden zoals die op de datum van het sluiten van de Overeenkomst
golden en met inachtneming van tijdige leveringen van door 52WekenFeest.nl bij zijn leveranciers bestelde materialen en/of diensten van derden.

15.5. De plaats van levering is altijd het adres dat de Wederpartij aan 52WekenFeest.nl heeft
verstrekt.

15.6. Voor de levering van een bestelling kan 52WekenFeest.nl kosten in rekening brengen. Deze kosten worden duidelijk tijdens het bestelproces aangegeven. Door het plaatsen van
een bestelling gaat de Wederpartij akkoord met de bezorgkosten.

15.7. De Wederpartij dient op een door 52WekenFeest.nlaangegeven dag, dan wel een deel daarvan, aanwezig te zijn op de in lid 5 genoemde plaats van levering om de
bestelling in ontvangst te nemen.

15.8. Indien de Wederpartij niet op de afgesproken dag of een deel daarvan
aanwezig is dan neemt 52WekenFeest.nl contact op met de Wederpartij. 52WekenFeest.nl zal dan trachten om de bestelling op een later tijdstip op dezelfde dag alsnog te (laten) bezorgen.
Hiervoor is de Wederpartij extra bezorgkosten verschuldigd ten hoogte van minimaal
€ 15,00. Indien de bestelling niet afgeleverd kan worden door een oorzaak die voor
rekening en risico van de Wederpartij is, dan brengt 52WekenFeest.nl hiervoor minimaal € 30,00 in rekening.

15.9. Indien de Wederpartij de mogelijkheid wordt geboden om te betalen bij
aflevering, dan is betaling alleen mogelijk middels een zogenaamde pintransactie.

15.10. Het product of de dienst geldt als geleverd vanaf het moment dat het gereed
en voor de Wederpartij beschikbaar is en deze hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 16. Risico overgang

16.1. Alle zaken die voorwerp zijn van een tussen UG en de Wederpartij gesloten
Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaak en/of
zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van UG.

16.2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van alle zaken die
voorwerp zijn van een tussen UG en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, gaat
over op de Wederpartij op het moment waarop deze aan de Wederpartij of een door
de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

16.3. Voor Consumenten geldt artikel 16.2. overeenkomstig met dien verstande dat
het risico overgaat op het moment dat de zaak en/of zaken in de macht van de
Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

17.1. Alle door 52WekenFeest.nl geleverde zaken die in het kader van de tussen 52WekenFeest.nl en de Wederpartij gesloten Overeenkomst zijn en/of worden geleverd, blijven eigendom
van 52WekenFeest.nl totdat de Wederpartij de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

17.2. Onder de in het vorige lid genoemde deugdelijke nakoming vallen ook
voldoening van kosten, rente en schadevorderingen, ook van eerdere en latere
verrichte leveringen en diensten, wegens tekortschieten van de Wederpartij in de
nakoming.

17.3. Zolang de eigendom van een geleverde zaak nog niet is overgegaan op de Wederpartij, mag deze die zaak (die onder het eigendomsvoorbehoud valt) niet
(door)verkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren

Artikel 18 Gewijzigde omstandigheden

18.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en 52WekenFeest.nl op het moment
van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk
wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in
redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg
plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde
omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel
daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

18.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de
Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de
Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

19.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van 52WekenFeest.nl,
zoals daar niet uitsluitend zijn logo’s, teksten en beeldmateriaal berusten bij 52WekenFeest.nl en/of aan hem gelieerde vennootschappen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming materiaal en/of informatie afkomstig van de website voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

19.2. De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van 52WekenFeest.nl enig merk en/of enige handelsnaam van 52WekenFeest.nl, gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren.

19.3 52WekenFeest.nl behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Wederpartij.

19.4. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede
begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van 52WekenFeest.nl, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen,
te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan
uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van 52WekenFeest.nl. De Wederpartij heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor
gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de
opdracht In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het
voorgaande overeenkomstig van toepassing.

19.5. Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het
bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan 52WekenFeest.nl zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of
een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduur

Artikel 20 Domeinnamen en IP-adressen

20.1. Indien een dienst (mede)inhoudt dat 52WekenFeest.nlvoor de Wederpartij zal bemiddelen in het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, dan geldt het in dit artikel bepaalde.

20.2. Opdrachtgever vrijwaart en houdt 52WekenFeest.nlschadeloos voor alle schade die verband houdt met een domeinnaam en/of IP-adres en het gebruik daarvan namens of door
de Wederpartij.

20.3. 52WekenFeest.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen van rechten op een domeinnaam of
IP-adres door de Wederpartij of voor het feit dat een domeinnaam en/of IP-adres
tussentijds door een derde wordt aangevraagd, geregistreerd en/of geclaimd, dan
wel verkregen.

20.4. Wanneer 52WekenFeest.nl een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van de Wederpartij, zal 52WekenFeest.nl indien de Wederpartij aan al haar verplichtingen voldoet, medewerking verlenen aan het verzoeken van de Wederpartij tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

20.5. 52WekenFeest.nl heeft het recht een domeinnaam en/of een IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op zijn eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de
Wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst.

20.6. 52WekenFeest.nl heeft in geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens niet nakoming daarvan door de Wederpartij het recht om een domeinnaam en/of IP-adres op te
heffen

Artikel 21 Overmacht

21.1. 52WekenFeest.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn
schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.

21.2. 52WekenFeest.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens 52WekenFeest.nl tot aan dat moment te voldoen. 52WekenFeest.nl is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

21.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de
ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop 52WekenFeest.nl geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor 52WekenFeest.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, opgelegde beperkingen door de bevoegde autoriteiten,
verkeersinfarcten en werkstakingen in de onderneming van 52WekenFeest.nl en/of derden. 52WekenFeest.nl is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 52WekenFeest.nl zijn verbintenis had
moeten nakomen

Artikel 22 Klachten

22.1 Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten
behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen
veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie en het leveren
van de producten en/of diensten waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen
veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Wederpartij aantoont dat
zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Gebruiker kenbaar te
worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij
geacht de facturen te hebben geaccepteerd en te onderschrijven dat 52WekenFeest.nl zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

22.2. 52WekenFeest.nl handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave
van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt
gegeven.

22.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

22.4. 52WekenFeest.nl stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de
gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

22.5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en 52WekenFeest.nl het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

22.6. 52WekenFeest.nl neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

22.7. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling
van de klacht door 52WekenFeest.nl.

22.8. Klachten kunnen per post aan 52WekenFeest.nlverzonden worden of per e-mail naar: info@52wekenfeest.nl

Artikel 23 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

23.1. 52WekenFeest.nl is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door 52WekenFeest.nl ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

23.2. De aansprakelijkheid van 52WekenFeest.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit
hoofde van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van 52WekenFeest.nl in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar
plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van 50% van het
factuurbedrag.

23.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan 52WekenFeest.nl onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is 52WekenFeest.nlvoor de ontstane schade niet
aansprakelijk.

23.4. 52WekenFeest.nl is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

23.5. Aansprakelijkheid van 52WekenFeest.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde
uitgesloten.

23.6. De Wederpartij vrijwaart 52WekenFeest.nl voor alle vorderingen van derden die verband
houden met of voortvloeien uit de tussen 52WekenFeest.nl en de Wederpartij bestaande
rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door
52WekenFeest.nl gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak
van derden aan 52WekenFeest.nl vergoeden.

23.7. 52WekenFeest.nl is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij
aan zaken. Ook is 52WekenFeest.nl niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan personen.

23.8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens 52WekenFeest.nl vervalt na één jaar te rekenen
vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had
kunnen zijn.

Artikel 24 Privacy

24.1. 52WekenFeest.nl verwerkt persoonsgegevens van De Wederpartij voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt
plaats in overeenstemming met zijn privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming
met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van
Gebruiker. Deze kunt u vinden op https://www.52wekenfeest.nl

Artikel 25 Websites

25.1. Informatie die 52WekenFeest.nl op zijn website publiceert is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. 52WekenFeest.nl kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde
volledig en juist is.

25.2. Informatie op de website kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken
en inzicht van 52WekenFeest.nl.

25.3. De website van 52WekenFeest.nl bevat mogelijk links naar websites van derden. 52WekenFeest.nl kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van 52WekenFeest.nl

Artikel 26. Verzending

26.1. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke en verzekerde
verzending aan 52WekenFeest.nl.

21.2. Verzendingen van 52WekenFeest.nl aan opdrachtgever zijn standaard tot een bedrag van
€ 500,00 bij PostNL verzekerd tijdens de verzending. Dit alles conform de geldende
verzekeringsvoorwaarden van PostNL. Voor verzendingen die de € 500,00 te boven
gaan dient de Wederpartij zelf voor een verzekerde verzending te zorgen.

Artikel 27 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

27.1. Op alle Overeenkomsten tussen 52WekenFeest.nl en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

27.2. Alle geschillen tussen 52WekenFeest.nl en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, sector kanton, tenzij het
geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

27.3. In aanvulling op de forumkeuze uit het vorige lid is mede bevoegd de rechter
van de woonplaats van de Consument

Artikel 28 Wijzigingen

28.1. 52WekenFeest.nl is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De
nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten
Overeenkomsten

Winkelwagen
Scroll naar boven